Algemene Voorwaarden Wiersma Food Creations BV

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, bestellingen, leveringen, producten en evenementen van Wiersma Food Creations BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 80152147.

1.2 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle door Wiersma Food Creations BV uitgebrachte offertes en aanbiedingen, alsmede op alle – tussen Wiersma Food Creations BV en opdrachtgever(s) en/of leveranciers van goederen – gesloten overeenkomsten.

1.3 Andere algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.4 De opdrachtgever is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die de aan Wiersma Food Creations BV een opdracht heeft verstrekt danwel met Wiersma Food Creations BV een overeenkomst heeft gesloten. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook aangeduid als aanvrager.

1.5 De leverancier is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die al dan niet in de uitoefening van zijn bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt voor door Wiersma Food Creations BV te verlenen diensten, bestellingen, leveringen, producten en evenementen. Hieronder vallen – onder
meer – producenten van voedingsmiddelen.

1.6 Een overeenkomst betreft de schriftelijk tussen opdrachtgever of leverancier en Wiersma Food Creations BV gemaakte afspraken betreffende het tegen vergoeding door Wiersma Food Creations BV te leveren goederen en/of diensten of door Wiersma Food Creations BV tegen vergoeding af te nemen goederen en/of diensten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 De opdrachtgever of leverancier aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Wiersma Food Creations BV of door het deelnemen aan een door Wiersma Food Creations BV verleende dienst of evenement.

2.2 Eventueel door opdrachtgever of leverancier gehanteerde algemene voorwaarden hoe dan ook genaamd, zijn tussen partijen niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen Wiersma Food Creations BV en opdrachtgever of leverancier zijn overeengekomen.

2.3 Wiersma Food Creations BV is alleen gebonden aan wijzigingen en/of aanvullingen op de gesloten overeenkomst, als deze schriftelijk door Wiersma Food Creations BV zijn geaccepteerd.

2.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen Wiersma Food Creations BV en de opdrachtgever of de leverancier in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Artikel 3 – Offertes en Totstandkoming overeenkomst
3.1 Door Wiersma Food Creations BV uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zullen gedurende 30 dagen na dag van toezending door Wiersma Food Creations BV van kracht blijven. De in de offerte vermelde prijs is uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere heffingen. Eventuele andere kosten in verband met het uitbrengen van de offerte zijn voor rekening van opdrachtgever.

3.2 Wiersma Food Creations BV is te allen tijde bevoegd om na het uitbrengen van de offerte, prijswijzigingen door te voeren.

3.3 Reclames tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door Wiersma Food Creations BV, doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van verzenden van de (order)bevestiging, ter kennis van Wiersma Food Creations BV worden gebracht.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever of leverancier mondeling of schriftelijk een aanbod van Wiersma Food Creations BV aanvaardt en deze door Wiersma Food Creations BV wordt bevestigd door een orderbevestiging. Ook na totstandkoming van de overeenkomst is Wiersma Food Creations BV nog gerechtigd om de door haar opgegeven prijzen te wijzigen.

3.5 Indien Wiersma Food Creations BV in opdracht van de aanvrager al met de uitvoering/aanpassingen van een offerte is begonnen zonder dat een overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle, hiermee gemoeide kosten ter verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan staat omschreven in de offerte, kosten van locatiebezichtigingen en gesprekken op locatie bij de aanvrager e.d.

Artikel 4 – Prijs en uitvoering van de overeenkomst
4.1 Wiersma Food Creations BV behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Wiersma Food Creations BV is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mee te delen.

4.2 De door Wiersma Food Creations BV gehanteerde prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het door het CBS af te geven prijsindexcijfer.

4.3 Wiersma Food Creations BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed opdrachtnemer uitvoeren.

4.4 Wiersma Food Creations BV is gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden.

4.5 Indien werkzaamheden door Wiersma Food Creations BV worden aangeboden, maar niet kunnen worden uitgevoerd door een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de opdrachtgever of door opdrachtgever worden geweigerd, gaat het risico over op opdrachtgever en kan Wiersma Food Creations BV aanspraak maken op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.

4.6 Opdrachtgever of leverancier zal aan Wiersma Food Creations BV alle informatie, documentatie, inlichtingen en/of aanwijzingen verstrekken die Wiersma Food Creations BV nodig heeft in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Indien opdrachtgever of leverancier deze informatie niet verstrekt althans weigert te verstrekken, is Wiersma Food Creations BV gerechtigd nakoming van haar verplichtingen tot levering van diensten of goederen of betaling van diensten en leveringen op te schorten en daaruit voortvloeiende schade en kosten te verhalen op opdrachtgever of leverancier.

4.7 Indien ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst op locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever opgegeven locatie, werkzaamheden verricht dienen te worden, zal opdrachtgever kosteloos voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen.

4.8 Opdrachtgever of leverancier zal Wiersma Food Creations BV vrijwaren voor aanspraken van derden, door Wiersma Food Creations BV ingezette personen daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of leverancier of van een onveilige situatie in de organisatie van opdrachtgever of leverancier.

4.9 Het is opdrachtgever of leverancier niet toegestaan de rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wiersma Food Creations BV.

Artikel 5 – Vergoeding en Wijze van facturering en betaling
5.1 Opdrachtgever is aan Wiersma Food Creations BV, danwel aan de door Wiersma Food Creations BV ingeschakelde derden een beloning verschuldigd op uur basis voor de uren waarvoor Wiersma Food Creations BV of de derde is ingezet, danwel op basis van een vooraf overeengekomen dagvergoeding. Het uurloon is de vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon, exclusief BTW. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat Wiersma Food Creations BV voor betreffende opdrachtgever werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar het werk. Extra kilometers meer dan 10 kilometer door eventuele omleidingen zijn voor rekening van opdrachtgever. Kosten zoals brug, tol, veer, vignet en parkeergelden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.2 Wiersma Food Creations BV zal de door opdrachtgever verschuldigde vergoeding in verband met de verrichte werkzaamheden dagelijks of wekelijks aan opdrachtgever factureren conform het tussen partijen gesloten uurtarief, dan wel de overeengekomen dagvergoeding.

5.3 Wiersma Food Creations BV is gerechtigd een voorschot op de kosten van derden te verlangen van opdrachtgever. Wiersma Food Creations BV is ook gerechtigd om aan opdrachtgever een toeslag voor administratiekosten door te berekenen.

5.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient opdrachtgever de facturen van Wiersma Food Creations BV binnen 21 dagen na factuurdatum te voldoen. Bezwaren van opdrachtgever tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

5.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt of nakomt, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

5.6 De opdrachtgever die krachtens artikel 5.5 in verzuim verkeert, is aan Wiersma Food Creations BV de wettelijke rente verschuldigd over het door Wiersma Food Creations BV in rekening gebrachte bedrag, te vermeerderen met een direct opeisbare boete van twee procent per maand over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,- per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Daarnaast is de opdrachtgever de administratiekosten en alle redelijke kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke aan Wiersma Food Creations BV verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.

5.7 Wiersma Food Creations BV heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. voortuitbetaling te ontvangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Wiersma Food Creations BV, totdat zekerheid is verschaft en/of de vooruitbetaling door Wiersma Food Creations BV is ontvangen.

5.8 Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt Wiersma Food Creations BV zich het recht voor om het verlenen van haar diensten en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden of betalingen op te schorten.

5.9 Wiersma Food Creations BV is bevoegd om haar eventuele opeisbare vorderingen op opdrachtgever of leverancier te verrekenen met eventuele opeisbare vorderingen aan opdrachtgever of leverancier.

Artikel 6 – Wijzigingen van de overeenkomst
6.1 Wijzigingen in of aanvullingen van de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de opdrachtgever of leverancier, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden door Wiersma Food Creations BV aan de opdrachtgever of leverancier in rekening gebracht.

6.2 Bedoelde wijzigingen dienen minimaal zeven dagen voor levering van een diensten of product of aanvang van het evenement schriftelijk aan Wiersma Food Creations BV kenbaar te worden gemaakt en door Wiersma Food Creations BV te worden geaccepteerd.

6.3 Wijzigingen die te laat kenbaar worden gemaakt, dan wel niet door Wiersma Food Creations BV worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd ten aanzien van de desbetreffende dienst, het product of het evenement.

Artikel 7 – Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Wiersma Food Creations BV kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het algemeen maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder wordt ook begrepen het geval dat Wiersma Food Creations BV door een toerekenbare tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten of goederen te leveren of af te nemen.

7.2 Onder overmacht wordt verder onder meer, maar niet alleen verstaan: iedere bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking, ongeacht haar oorzaak, ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid, het niet (tijdig, op tijd) aanwezig zijn van de ingeschakelde derde(n), te late levering van één of meer leveranciers van Wiersma Food Creations BV, oorlogsgevaar, oorlog, epidemie, virusuitbraak of pandemie, opstand, molest, stakingen, boycot, natuurrampen, brand of andere vernietiging in de fabrieken of magazijnen, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, storing het verkeer of transport, machinebreuk, beperkende overheids- of publiekrechtelijke maatregelen van welke aard ook en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

7.3 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Wiersma Food Creations BV opgeschort. Indien de periode van opschorting langer dan dertig dagen duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

7.4 Indien Wiersma Food Creations BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen of heeft voldaan, is Wiersma Food Creations BV gerechtigd het reeds uitgevoerde, dan wel het uitvoerbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Wiersma Food Creations BV is niet aansprakelijk voor enige schade aan zaken of personen van opdrachtgever of leverancier, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld zijdens Wiersma Food Creations BV.

8.2 Aansprakelijkheid van Wiersma Food Creations BV voor indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.3 Indien en voor zover Wiersma Food Creations BV – om welke reden dan ook – aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert.

8.4 Opdrachtgever vrijwaart Wiersma Food Creations BV tegen iedere schade en/of schadeclaim van opdrachtgever en/of van derden, verband houdende met en/of voortvloeiende uit het handelen van opdrachtgever, althans door opdrachtgever ingeschakelde personen.

Artikel 9 – Annulering van de overeenkomst
9.1 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Wiersma Food Creations BV in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. Drie dagen voor en op de dag(en) van uitvoering 100%, 7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 75%. Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50%. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Wiersma Food Creations BV aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van de Wiersma Food Creations BV annuleringskosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk aan Wiersma Food Creations BV te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Wiersma Food Creations BV.

9.2 Naast de hiervoor in 9.1 genoemde annuleringskosten is Wiersma Food Creations BV in geval van annulering van de opdracht door opdrachtgever of leverancier gerechtigd om van opdrachtgever of leverancier vergoeding van geleden en nog te lijden schade te vorderen, waaronder doch niet beperkt tot schade voortvloeiende uit winstderving.

Artikel 10 – (Be)eindigen van de overeenkomst 10.1 Wiersma Food Creations BV heeft het recht om de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever of leverancier in verzuim is om aan zijn verplichtingen jegens Wiersma Food Creations BV te voldoen.

10.2 Ontbinding van de overeenkomst kan onverwijld plaatsvinden in geval van surseance van betaling of bij faillissement.

10.3 Indien opdrachtgever op het moment van ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan gemaakt worden, tenzij Wiersma Food Creations BV ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Wiersma Food Creations BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in vorenbedoelde zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11 – Klachtplicht
11.1 In geval van klachten omtrent de wijze waarop Wiersma Food Creations BV uitvoering heeft gegeven aan een opdracht, is de opdrachtgever gehouden om binnen vijf werkdagen na afloop van de opdracht schriftelijk zijn klachten aan Wiersma Food Creations BV kenbaar te maken. Bij overschrijding van deze termijn, wordt Wiersma Food Creations BV geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Opdrachtgever of leverancier garandeert dat geen rechten van derde zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Wiersma Food Creations BV van apparatuur, programmatuur en/of materialen met het doel van gebruik of bewerking.

12.2 Opdrachtgever of leverancier vrijwaart Wiersma Food Creations BV voor alle aanspraken van derden welke zijn gebaseerd op de bewering dat het gebruik van door en/of via opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur en/of materialen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten of inbreuk zouden maken op rechten neergelegd in de AVG. 12.3 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten, evenementen of recepturen die door Wiersma Food Creations BV tot stand zijn gekomen blijven eigendom van Wiersma Food Creations BV.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Wiersma Food Creations BV en opdrachtgever en leverancier is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland.